• Chronimy Dzieci

     • Czym jest program "Chronimy Dzieci"? 

      Jest to program prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę skierowany do wszystkich placówek i instytucji, w których dorośli pracują z dziećmi. Jego celem jest wprowadzenie standardów ochrony tak, aby tworzyć bezpieczne placówki, poprzez zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. 

      Ideą programu jest spełnianie przez placówki wysokiego poziomu standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

      Wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci oznacza, m.in. że:

      1. placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
      2. placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,
      3. placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu,
      4. placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik,
      5. pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
      6. pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować,
      7. placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

      Dodatkowo placówka tworzy dokument Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem, który określa procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki lub rówieśników. Polityka zawiera zasady ochrony danych osobowych dziecka oraz zasady bezpiecznych relacji pomiędzy personelem placówki a dziećmi.