• Právne informácie

   • Deklaracja Dostępności

    Zawartość Deklaracji Dostępności

    Przedszkole nr 306 „Mali Optymiści” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 306 "Mali Optymiści"

    Daty publikacji i aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 2018-11-30

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-08

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Niezgodności:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

     Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:
    1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
    2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie Raportu dostępności strony www sporządzonej przez podmiot zewnętrzny – Spółdzielnia socjalna FADO oraz na podstawie późniejszej samooceny.

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

    Osobą kontaktową jest Dyrektor Anna Rudowska, e-mail: A.Rrudowska@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 834 82 13.

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

    Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Aby wejść do Przedszkola należy pokonać schody wejściowe, na których nie ma podjazdu. W celu umożliwienia dostępu do budynku Przedszkola osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich należy skorzystać z wejścia bocznego od ogrodu przedszkolnego.

    W budynku nie ma windy, nie ma również pochylni i platform. Przedszkole wyposażone jest w krzesło transportowe do ewakuacji osób niepełnosprawnych oraz zemdlonych, umożliwiające osobom z niepełnosprawnością dostanie się na poziom 1 lub poziom 0.

    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Przedszkola, istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta i obsługi w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika przedszkola.

    Przedszkole posiada przenośny system FM.

    W budynku są wydzielone strefy kontroli.

    Przy przedszkolu znajduje się parking ogólnodostępny.

    Na terenie przedszkola nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

    Dyrektor jednostki dopuszcza wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

    Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online w godzinach 7.00 - 17.00 .

     

    KLAUZULA  INFORMACYJNA

    1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 306 „Mali Optymiści” w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Szegedyńskiej 13.
    2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze (art. 5 ust. 2 RODO).
    3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
    4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
    5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
    6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
    7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, w celu udostępnienia strony internetowej.
    9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
    10. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 306 „Mali Optymiści” e-mail: iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl

     

     

     

    EduPage and the GDPR

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

     
   • Napisz do nas

    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać