• Ochrona Danych Osobowych

    • Ochrona Danych Osobowych

    • INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 306 „Mali Optymiści” w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Szegedyńskiej 13, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
     Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
     Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
     Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
     Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl

     INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU

     Dyrektor Przedszkola nr 306 „Mali Optymiści” w Warszawie, przy ul. Szegedyńskiej 13 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń i uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO Dz.U.UE.L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

     INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA MONITORINGU

     Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 4 maja 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informuję, że monitoring wizyjny prowadzony jest przez Administratora – dyrektora Przedszkola nr 306 „Mali Optymiści” z siedzibą w Warszawie przy ul. Szegedyńskiej 13, w celu wspomagania kontroli dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa siedziby i mienia oraz znajdujących się w nich osób i informacji, a także zapobiegania incydentom na terenie placówki w oparciu o art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, ze zm.) oraz art. 108a ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.). Rejestrowane dane osobowe (wizerunek) w postaci obrazu ulega automatycznemu kasowaniu po upływie 14 dni poprzez nadpisanie. Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

     Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 22 834 82 13 lub droga mailową p306@eduwarszawa.pl

     INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

     Dyrektor Przedszkola nr 306 „Mali Optymiści” w Warszawie ul. Szegedyńska 13 informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz.U.UE.L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”

      

     ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
     Dyrektor Przedszkola nr 306
     „Mali Optymiści”