• Programy

     • Koncepcja pracy

     • Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na ogólnopolskim programie autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot  „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE


      „Wspólnie z rodzicami tworzymy przyjazne, nowoczesne, OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE, w którym uczymy dzieci wiary we własne możliwości, zaradności i osiągania sukcesów. W naszym przedszkolu każdy może rozwijać swoje indywidualne zdolności poprzez kreatywne i twórcze działanie, w atmosferze akceptacji i zaufania.

      Program Optymistyczne Przedszkole oparty jest na teorii Martina Seligmana zaliczanego do grona najbardziej wpływowych psychologów XXI wieku. Dowodzi on, że optymizm jest cechą, którą dziedziczymy tylko w pewnym stopniu, a której uczymy się od niemowlęcia od swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli.

      Optymistyczni ludzie osiągają wiele sukcesów, mają lepsze zdrowie  psychiczne i fizyczne. Optymizm pomaga nam radzić sobie z codziennym stresem. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, optymistyczna postawa wzmagana jest poprzez zaradność i podejmowanie skutecznego działania. Stosujemy wiele technik, które rozwijają optymizm, np. ustalanie celów, zawieranie umów z dziećmi, opowiadanie optymistycznych historii, czytanie optymistycznych bajek, zmiana stylu wyjaśniania tego, co nas spotyka, budowanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie, używanie wizualizacji oraz humoru, zachęcanie do podejmowania wyzwań i chwalenie za osiągnięte sukcesy. Każdy człowiek może rozwinąć optymizm i poczucie wiary w siebie, jeśli będzie miał tylko dostatecznie dużo doświadczeń, które pokazują, że radzi sobie z niepowodzeniami.

      W metodzie tej szczególnym elementem pracy jest rozwijanie u dzieci inteligencji wielorakich zgodnie z teorią Howarda Gardnera, który przedstawił 8 typów inteligencji zlokalizowanych w naszym mózgu:

      1. Intrapersonalną (osobistą)
      2. Interpersonalną (społeczną)
      3. Werbalną  (językową)
      4. Kinestetyczną (ruchową)
      5. Wizualno-przestrzenną
      6. Muzyczną
      7. Przyrodniczą  
      8. Logiczno-matematyczną

       

      Na podstawie wieloletnich badań psycholog stwierdził, że nie istnieje jedna, ogólna zdolność umysłowa człowieka zwana inteligencją. Każdy rodzi się ze specyficzną, genetycznie uwarunkowaną „mapą” talentów, która stanowi dla dziecka tzw. „kapitał początkowy”. Rozwój lub zahamowanie tych naturalnych,  wrodzonych  predyspozycji zależy  od środowiska w jakim dziecko  wzrasta. To od nas – dorosłych, w ogromnym stopniu zależy, które talenty rozwiną się, a które nigdy się nie ujawnią.

      Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego MALI OPTYMIŚCI opracowany przez Radę Pedagogiczną. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN i powstał na bazie programów własnych:
      Program wychowawczy POZNAJĘ SIEBIE opracowany przez Radę Pedagogiczną,
      Program DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH I SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH DZIECI opracowany przez Annę Rudowską,
      Program ADAPTACYJNY dla dzieci nowo przyjętych opracowany przez Radę Pedagogiczną,
      Program wychowania językowego opracowany przez prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego zwany GLOTTODYDAKTYKĄ.

      W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy różnych, sprawdzonych i skutecznych metod. Wybieramy takie, które są dla dzieci atrakcyjne, sprawiają im radość, wspierają ich aktywność, samodzielność, motywują do działania, uczą myślenia i pozwalają odnosić sukcesy. Dlatego też w codziennej pracy stosujemy elementy pedagogiki zabawy, dziecięcą matematykę Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, metodę improwizacji ruchowej Rudolfa Labana, origami, muzykoterapię,  metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss oraz elementy systemu Edukacja przez ruch. Duży nacisk kładziemy na dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.