• Rada Rodziców

     • Dyrektor zwołuje pierwsze zebranie w celu ukonstytuowania nowej rady na kolejny rok szkolny i pełni jedynie rolę doradczą i wspomagającą. Na pierwszym zebraniu wybierane jest prezydium.

      Zadaniem przewodniczącego i zastępcy  jest m.in.:

      1. Kierowanie całokształtem prac Rady  Rodziców, w tym działalnością finansową rady.
      2. Zatwierdzenie planu finansowego przygotowanego przez radę na dany rok szkolny.
      3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców.
      4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań.
      5. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

      Wydatki z funduszu dokonywane są zgodnie z ustaleniami i decyzjami Rady  Rodziców na podstawie analizy wydatków z poprzedniego roku, na jakie atrakcje dla dzieci będą przeznaczone pieniądze z wpłat w kolejnym roku szkolnym oraz jakie będą prezenty i upominki dla dzieci na Dzień Dziecka, Mikołajki czy pożegnanie starszaków.  Zadaniem przedstawicieli trójek grupowych biorących udział w spotkaniach i zebraniach jest informowanie rodziców o ustaleniach i decyzjach rady.

      Aby sprawnie zarządzać finansami i organizować dzieciom różne atrakcje, rada upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania  funduszem  zgodnie  z ustalonym  preliminarzem  wydatków.

      Na prośbę rady organizacją teatrzyków, koncertów i imprez dla wszystkich dzieci zajmuje się upoważniona osoba z ramienia przedszkola.

      Dodatkowo, również na prośbę rady dokumentację finansowo-księgową prowadzi społecznie kierownik gospodarczy – pani Grażyna Szewczyk-Partyka. Wszystkie dokumenty finansowe, w tym faktury i sprawozdania kontroluje Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.